ប្រេងប្រអប់លេខសម្រាប់រថយន្ត

ប្រេងប្រអប់លេខ យូខន ប្រើបច្ចេកវិទ្យា យូអែសស៊ីនបេស ជួយឲ្យប្រេងប្រអប់លេខមានគុណភាពនៅក្នុងការការពារប្រតិកម្មជាមួយអុកស៊ីនសែនបានយ៉ាងល្អ ដោយមានបន្ថែមនូវសារធាតុដូចតទៅ

  • សារធាតុការពារប្រតិកម្មជាមួយអុកស៊ីសែន
  • ការពារពពុះនៅក្នុងប្រេង ការកើតពពុះនៅក្នុងប្រេងរំអិល ជាបញ្ហាមិនល្អ ព្រោះវាធ្វើឲ្យភាពរអិលរបស់ប្រេង ថយចុះ អាស្រ័យហេតុនេះទើបមានការផ្សំសារធាតុគីមីមួយចំនួនចូលទៅដើម្បីការពារកុំឲ្យមានពពុះនៅក្នុងប្រេងរំអិលដោយហេតុថាមានគ្រឿងក្នុងវាយប្រេងរំអិលដោយល្បឿនលឿន
  • សារធាតុកម្លាំងសង្កត់

គុណសម្បត្តិនេះចាំបាច់សម្រាប់ប្រេងរំអិលដែលត្រូវនាំយកទៅប្រើក្នុងស្ថានភាពពាក់កណ្តាលសម្រេចនិងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានកម្លាំងសង្កត់ខ្លាំងដែលនឹងធ្វើឲ្យមានលំនឹងប្រឈមនឹងកម្លាំងខ្លាំងនិងកម្តៅខ្ពស់គុណសម្បត្តិទាំងនេះបានមកពីការ បន្ថែមនូវសារធាតុ EP និងគូរជ្រើសរើសប្រេងប្រអប់លេខតាមការនែនាំនៅក្នុងកាតាលុក និងពាក្យនែនាំនៅក្នុងការថែរក្សារបស់អ្នកផលិតរថយន្ត ហើយរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺគួរអានកាតាលុកឲ្យដឹងថាតើគ្រឿងណានៃប្រព័ន្ធប្រអប់លេខដែលត្រូវដូរប្រេងប្រអប់លេខដូចជាប្រអប់លេខធម្មតាឌីផេរ៉ងស្យែល ដៃលេខធម្មតា ពុងបង្វិលកង់ កំរិតលេខ-ប្រអប់ឌីផេរ៉ងស្យែល ឬគ្រឿងផ្សេងៗទៀតគ្រឿងមួយផ្នែកៗត្រូវការប្រេងរំអិលប្រភេទខុសៗគ្នា ដើម្បីធ្វើការឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់បំផុត

Showing all 1 result