ទឹកថ្នាំធុងទឹក

ថ្នាំទឹក ធុងទឹក របស់យូខន អាល់ធីមេត អេច អេស អៃ ហ្រ្វីម៊ិច ជាថ្នាំធុងទឹកដែលមានអាយុការប្រើប្រាស់យូរអង្វែង ព្រោះមានសារធាតុទប់ស្កាត់អាស៊ីសរីរាង្គ ដែលមានអត្រាការកកើតទាប ដែលធ្វើឲ្យជឿជាក់ថាមានការការពារប្រព័ន្ធបញ្ចុះកំដៅបាននៅរយះចំងាយឆ្ងាយ បាន

គ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃការប្រតិបត្តិការងារ លើសពីនេះទៅទៀត មិនចាំបាច់បន្ថែមសារធាតុបង្កើនគុណភាពសម្រាប់កញ្ចែ្រងត្រជាក់បន្ថែមទៀតនោះទេ ហើយយូ ខន អាល់ធីមេត អេក អែល អៃ ហ្វ្រីម៊ិច មានស្ថេរភាពចំពោះសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និង កកជាកញ្រ្ចែងការពារក្នុងលំដាប់ម៉ូលេគុល ដូចច្នេះ វាមិនបង្កឲ្យកកស្ទះការរបាយកម្តៅ

ក្រោយពីមានការពិសោធក្នុងបន្ទប់ពិសោធបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោហៈដែលទទួលបានការការពារដោយសារធាតុសម្រាប់ទឺកថ្នាំធុងទឹកត្រជាក់បែបបូរាណដែលមានស៊ីលីកេតនឹងបាត់បង់សម្ថភាពនៅក្នុងការបន្សាយកម្រៅបានយ៉ាងណានៅពេលវេលាកន្លងផុតទៅ ច្រាសមកវិញ ផ្ទៃលោហៈដែលប្រើប្រាស់ យូខន អាល់ធីមេត អេក អែស អៃ ហ្វ្រីម៊ិច បង្ហាញឲ្យឃើញថានៅពេលពេលវេលាកន្លងផុតទៅការបន្សាយកម្តៅក៏នៅតែមានប្រសិទ្ធិភាពប្រហាក់ប្រហែលនិងពេលផលិតផលនៅថ្មីហើយការពារការកាត់ក្តៅដោយការបង្កើតការការពារលើផ្ទៃលោហៈទាំងអស់ ដែលជាហេតុក្នុងការធ្វើឲ្យកកស្ទះការបន្សាយកម្តៅ

Showing all 1 result