ប្រេងសម្រាប់ការងារលោហៈ

ប្រេង ក្រឡឹងលោហៈ Metal Working Fluid (MWF) ជាឈ្មោះហៅក្រុមអង្គធាតុរាវ ភាគច្រើនជាពពួកប្រេងដែលប្រើនៅក្នុងការរំអិលឬដើម្បីកាត់បន្ថយកម្តៅនិងការកកិត នៅពេលកាត់ ជៀរ បត់ឬពត់លោហៈ ជួយកាត់បន្ថយកម្តៅដែល បណ្តាលឲ្យឆេះឬបែកផ្កាភ្លើងឡើង ឬ កើតអណ្តាតភ្លើង ជួយឲ្យក្របមុខរបស់លោហៈដែលកាត់មានភាពស្មើ និងជួយឲ្យកំទេចដែលកើតឡើងពីកាត់ជ្រុះចេញដោយងាយ ប្រេងរំអិលមានតួនាទីសំខាន់ចំនួន ៤ ប្រភេទ

  • បន្សាយកម្តៅប្រេងក្រឡឹងលោហៈមានតួនាទីបន្សាយកម្តៅចេញពីមុខកាំបិតនិងលោហៈដើម្បីមិនឲ្យមុខកំាបិតបាត់បង់ភាពរឹងមាំឬខូចខាត
  • រំអិលកាត់បន្ថយកម្លាំងកកិតប្រេងក្រឡឹងលោហៈមាននាទីរំអឹលកាត់បន្ថយកម្លាំងកកិតរវាងលោហៈជាមួយមុខកំាបិត រួមទាំងកំទេចលោហៈដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ខាងមុខកាំបិទ
  • ដុសលាងនិងនាំយកកំទេចលោហៈប្រេងក្រឡឹងលោហៈមាននាទីនៅក្នុងការលាងនិងនាំយកកំទេចលោហៈដែលកើតពីការកាត់ចេញទៅ កាត់កៀរនិងលោហៈน
  • ការពារស្នឹម ប្រេងក្រឡឹងលោហៈមានតួនាទីការពារស្នឹមដែលកើតលើលោហៈយកមកកាត់ឬក្រឡឹងថ្មី ដែលជាទូទៅមុខលោហៈត្រង់កាត់ឬក្រឡឹងតែងតែឡើងស្នឹមនិងមាននាទីការពារស្នឹមដែលកើតលើគ្រឿងក្រឡឹងទៀតផង

Showing all 2 results