ប្រេងបូម

ការជ្រើសរើសប្រេងបូម ជាដំបូងត្រូវដឹងថា ច្រើនជាង ៩៨% នៃគ្រឿងផ្សំប្រេងបូមជា ប្រេងបាស អាស្រ័យហេតុនេះ ប្រេងបាស មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងចំពោះគុណសម្បត្តិរបស់ប្រេងបូម ដោយហេតុថាប្រព័ន្ធបូមបច្ចុប្បន្នមានសម្ពាធខ្ពស់ខ្លាំង មានប្រព័ន្ធ អេឡិចត្រូនិចគ្រប់គ្រងថាតើផ្នែកផ្សេងៗ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសីតុណ្ហាភាពដំណើរការខ្ពស់ និងមានភាពរស់ចំពោះភាពកខ្វក់របស់ប្រេងជាងប្រេងសម័យដើម

ការនែនាំគឺ គួរជ្រើសរើសប្រេងដែលមានភាពសុទ្ធខ្ពស់ ដូចជាយូអែសស៊ីនបេស ដែលអាយុការប្រើប្រាស់មានរយៈពេលយូរជាងធម្មតា ២ ដង នឹងជួយឲ្យអាយុប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបូមរបស់អ្នកកាន់តែវែងឡើង នៅពេលភាពកខ្វក់ត្រូវបានកាត់បន្ថយ មានន័យថា ប្រេងមានអាយុការប្រើប្រាស់បានយូរប្រេងបូមយូខន ជាប្រេងបូមគុណភាពខ្ពស់ ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា យូអែសបេស សង្កេតបានតាមរយៈការទទួលស្គាល់ពីសំណាក់អ្នកផលិតគ្រឿងបូមជាច្រើនបានទទួលស្គាល់ នឹងបង្ហាញឲ្យឃើញលទ្ធផលច្បាស់លាស់ចំពោះ នៅក្នុងប្រព័ន្ធបូម ដែលមានសម្ពាធខ្ពស់ជាង 3000 PSIនិងសារធាតុបង្កើនគុណភាពបែបប្រណីត (Premium) អាចការពារ ការសឹករេចរឹលបានទោះបីជានៅក្នុងពេលដែលកម្លាំងសង្កត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្ពស់រហូតដល់ 6000 PSI ដោយហេតុថាយូខន មានប្រេងបូម គ្រប់លេខ គ្រប់ភាពខាប់ ឲ្យជ្រើសរើសប្រើប្រាស់តាមស្ថានភាពសមស្របរបស់គ្រឿងចក្រ ដែលមានលេខដូចតទៅ 32, 46, 68, 100, 220, 320, 460

Showing all 3 results