3

ពិពណ៌ សមាគមដឹកទំនិញភាគខាងលិច
ខេត្តនគរប៉ៈធុម ថ្ងៃទី ២៣ មករា ២០១៦

4

ពិពណ៌ សមាគមដឹកទំនិញដើម្បីការនាំចេញនាំចូល
ខេត្តសមុទ្រសុងខ្រាម ថ្ងៃទី ៥ មីនា ២០១៦

4

ពិពណ៌ TOP THAI BRANDS
ប្រទេសភីលីពីន ថ្ងៃទី ៣ដល់៦មីនា ២០១៦

4

ពិពណ៌ សមាគមដឹកទំនិញភាគខាងលិច
ខេត្តនគរប៉ៈធុម ថ្ងៃទី ២៣ មករា ២០១៦

4

ពិពណ៌ សមាគមដឹកទំនិញដើម្បីការនាំចេញនាំចូល

ខេត្តសមុទ្រសុងខ្រាម ថ្ងៃទី ៥ មីនា ២០១៦

4

ពិពណ៌ Thailand Auto Parts & Accessories Fair (TAPA) 2016

បាយថេគ បាងណា ថ្ងៃទី ៧ដល់១០ មេសា ២០១៦

4

ពិពណ៌ Thailand Auto Parts & Accessories Fair (TAPA) 2016

បាយថេគ បាងណា ថ្ងៃទី ៧ដល់១០ មេសា ២០១៦

4

ពិពណ៌ Thailand Auto Parts & Accessories Fair (TAPA) 2016

បាយថេគ បាងណា ថ្ងៃទី ៧ដល់១០ មេសា ២០១៦

4

ពិពណ៌ Thailand Auto Parts & Accessories Fair (TAPA) 2016

បាយថេគ បាងណា ថ្ងៃទី ៧ដល់១០ មេសា ២០១៦